SlovenskyEnglish

Úvod » Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Informace, uvedené v tomto dokumentu, jsou určeny všem osobám (dále „Subjekt údajů“), které společnosti Albertina icome Praha s.r.o se sídlem Štěpánská 16, Praha 1, 110 00, IČ: 49612158 (dále jen Společnosti) udělily souhlas se zpracováním osobních údajů, nebo nad tím uvažují.

Společnost prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné a jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

Účely zpracování

Společnost zpracovává osobní údaje pro následující účely:

 1. Poskytování zboží/služeb

  Právní titul: Plnění smluvní povinnosti

  Účel: realizace poskytnutí zboží či služeb na základě smlouvy

  Doba uložení:

  1. po dobu trvání smlouvy
  2. v nezbytně nutném rozsahu po jejím skončení po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku ze strany Společnosti a/nebo ze strany Subjektu údajů a po dobu archivační doby stanovené zákonem
 2. Registrace na akce/semináře

  Právní titul: Oprávněný zájem, v případě placených akcí plnění smluvní povinnosti

  Účel: registrace na námi pořádanou akci a související služby

  Doba uložení:

  1. do skončení akce a ev. získání zpětné vazby
  2. v nezbytně nutném rozsahu po jeho ukončení po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku ze strany Společnosti a/nebo ze strany Subjektu údajů a po dobu archivační doby stanovené zákonem
 3. Zasílání nabídek obchodu zboží a služeb zákazníkům

  Právní titul: Oprávněný zájem

  Účel: zasílání obchodních sdělení

  Doba uložení: po dobu trvání smluvního vztahu, případně do doby projevu nesouhlasu se zasíláním ze strany zákazníka

 4. Marketingové účely a propagace

  Právní titul: Souhlas se zpracováním osobních údajů, byl-li Subjektem údajů udělen

  Účel: zasílání obchodních sdělení a newsletteru

  Doba uložení: 7 let, případně do doby odvolání souhlasu ze strany Subjektu údajů

Jaké údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme nejvýše v tomto rozsahu:

 • Jméno a příjmení, dosažené tituly
 • Název společnosti, pozice/funkce ve společnosti
 • E-mail
 • Telefonní číslo

Zpracovávané údaje byly poskytnuty přímo osobou, jíž se týkají, a případně byly doplněny z veřejně dostupných zdrojů (obchodní rejstřík, webové stránky společností – telefon, e-mail).

Osobní údaje zpracováváme automatizovaně i prostřednictvím zaměstnanců společnosti. Neprovádíme žádné automatizované rozhodování (včetně profilování) na základě zpracovávaných ú­dajů.

Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu předány/zpřís­tupněny ke zpracování třetím stranám za dodržení podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů a Nařízení.

Vaše práva

Společnost informuje, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • požadovat přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů,
 • požadovat po nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů,
 • podat v případě pochybností o dodržování povinností, souvisejících se zpracováním osobních údajů, stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

Svá práva můžete uplatnit kontaktováním společnosti prostřednictvím aktuálních kontaktních údajů, uvedených na adrese www.aip.cz/kontakty.