SlovenskyEnglish

Úvod » Semináře » Refine Your Citations – an introduction to scite_

Refine Your Citations – an introduction to scite_

Tento seminář už sice nestihnete, ale jestli máte zájem o podobný, dejte nám vědět!
Kdy: 5. 10. 2023, 10:00 – 11:00
Vložné: zdarma, nutná registrace
Volná místa: 168

Registrujte se pomocí formuláře níže na této stránce

Tento webinář (v angličtině) se zaměří na scite_ – online nástroj, který pomáhá objevovat a hodnotit vědecké články díky technologii Smart Citations. Ta umožňuje uživatelům zobrazit, jak byla publikace citována v původním kontextu. Dále poskytuje klasifikaci, která znázorňuje, zda publikace uvádí podpůrné nebo naopak kontrastní důkazy pro citované tvrzení.

Pomocí nástroje scite_ mohou odborníci sledovat metriky Smart Citation na úrovni článků, časopisů, organizací a sponzorů. Vědci pak mohou analyzovat reference ve svých vlastních dokumentech a studenti mohou klást odborné dotazy srozumitelným jazykem a získávat odpovědi přímo z plného textu odborných článků. Rozšíření prohlížeče umožňuje uživatelům vidět chytré citace kdykoli během čtení odborného článku online.

scite_ nedávno spustilo funkci scite_ Assistant, která ověřuje texty vytvořené umělou inteligencí a zajišťuje, aby nebyla uváděna nepravdivá tvrzení, přičemž uvádí zdroj odkazu pro každý výrok. Následující zdroje od scite_ jsou dostupné veřejně :

  • Zotero / Mendeley / DOI dashboard Více
  • scite_ Reference Check Více
  • How scite.ai was built (MIT Press) Více
  • API & big data Více
  • Browser extension Více
  • Smart Citation Badge Více
  • scite.ai Resource Use Case Centre Více
  • ChatGPT Validation – scite_ Assistant Více

V měsíci říjnu bude zkušební přístup k scite_ k dispozici výzkumným pracovníkům, učitelům a studentům Masarykovy univerzity a Technické univerzity v Liberci. Kontaktujte nás, máte-li zájem o zkušební přístup pro Vaši instituci.

Přednášející: Igor Osipov, Ph.D., viceprezident scite_ pro akademické instituce

_____

Please register using the form below

This webinar (in English language) will focus on the scite_ tool – a database that can be used to discover and evaluate scientific articles via Smart Citations. Smart Citations allow users to see how a publication has been cited, as they provide the context of the citation. They also provide a classification that describes whether the publication has supporting or contrasting evidence for the cited claim.

With the scite_ tool, researchers can check Smart Citation metrics at the level of articles, journals, organizations, and funders. Scholars can run reference analyses on their own papers. Students can ask research questions in plain language and get answers directly from the full text of research articles. A browser extension enables users to see Smart Citations anywhere they're reading a scientific article online.

scite_ recently launched the scite_ Assistant feature, which validates AI-generated texts and ensures there are no false statements, providing a source reference for every statement made. All publicly available resources from scite_ are below:

Trial access to scite_ will be available to researchers, teachers and students at Masaryk University and Technical University in Liberec in the month of October 2023. Please feel free to ask about a free trial to your institution.

Speaker: Igor Osipov, Ph.D., Vice-President, Global Academic & Institutions at scite_