SlovenskyEnglish

Úvod » Semináře » Integrating SciFlow into Library Services: A Strategic Approach

Integrating SciFlow into Library Services: A Strategic Approach

Tento seminář už sice nestihnete, ale jestli máte zájem o podobný, dejte nám vědět!
Kdy: 11. 6. 2024, 14:00 – 15:00
Vložné: zdarma, nutná registrace

Registrujte se zde / Please register here

Připojte se k našemu praktickému webináři „Integrace SciFlow do služeb knihoven: Strategický přístup“, kde prozkoumáme, jak mohou knihovny lépe začlenit službu SciFlow Authoring Platform do podpory akademického psaní a výzkumu. Webinář je určen knihovníkům, pracovníkům podpory VaV, managementu výzkumu a všem kdo mají zájem o modernizaci služeb knihoven, aby vyhovovaly vyvíjejícím se potřebám jejich výzkumných komunit.

Program:

 • Uvítání
 • Úvod do SciFlow: služba SciFlow Authoring Platform, její funkce a přínos pro akademické uživatele.
 • Strategická integrace do služeb knihoven: budeme diskutovat o strategiích pro integraci SciFlow do služeb knihoven, včetně správy zdrojů, zřizování prostor pro spolupráci a poskytování uživatelské podpory. Budeme také sdílet skutečné případové studie úspěšných integrací.
 • Vylepšení podpory výzkumu pomocí SciFlow: dozvíte se, jak může SciFlow zefektivnit výzkumné pracovní postupy, zajistit shodu s akademickými standardy a bezpečně spravovat data.
 • Plán implementace: kroky k přípravě na integraci SciFlow, zapojení zúčastněných stran, spuštění zkušebních programů a vyhodnocení úspěšnosti integrace.
 • Otázky a odpovědi

Přednáší: Dr. Carsten Borchert, spoluzakladatel a CEO SciFlow

Komu je akce určena:

 • Odborní pracovníci knihoven se zájmem o rozšíření svých služeb
 • Akademičtí administrátoři, kteří chtějí zlepšit podporu výzkumu
 • Vyučující a výzkumní pracovníci zapojení do akademického psaní
 • IT pracovníci odpovědní za integraci akademických nástrojů

Join us for a practical webinar, “Integrating SciFlow into Library Services: A Strategic Approach”, where we will explore how libraries can better incorporate the SciFlow Authoring Platform to support academic writing and research. This session is tailored for library professionals, academic administrators, and decision-makers interested in modernizing library services to meet the evolving needs of their research communities.

Agenda:

 • Welcome and Introduction
 • Introduction to SciFlow: Overview of the SciFlow Authoring Platform, its features, and how it benefits academic users.
 • Strategic Integration into Library Services: We will discuss strategies for integrating SciFlow into library services, including resource management, setting up collaborative spaces, and providing user support. We will also share real-world case studies of successful integrations.
 • Enhancing Research Support with SciFlow: Explore how SciFlow can streamline research workflows, ensure compliance with academic standards, and manage data securely.
 • Implementation Roadmap: Steps to prepare for integrating SciFlow, engaging stakeholders, running trial programs, and evaluating the integration’s suc­cess.
 • Q&A Session

Speaker: Dr. Carsten Borchert, Co-Founder and CEO SciFlow

Who Should Attend:

 • Library professionals interested in enhancing their services
 • Academic administrators looking to improve research support
 • Faculty and researchers involved in academic writing
 • IT staff responsible for integrating academic tools